Ofte stilte spørsmål

Klikk her for rundskriv Endring av forskrift fartstidsberegning

Klikk her for rundskriv Fartstid for opplæringsstilinger for å løse ferdighetssertifikat som matros og motormann. Dette for anleding til å få godkjent annen prasis som kan likestilles med relevant fartstid. 

Nr.

SPØRSMÅL

SVAR

1

Hvordan vil de nye fartstidsreglene påvirke kravet om 4 mnd fartstid etter siste valgte og beståtte eksamen

Påvirkningen er minimal. Kravet om 4 mnd (120 dager) fartstid etter siste valgte og beståtte eksamen, står fast. Men den reelle tiden en behøver å stå om bord for å oppnå 120 godkjente fartstidsdager blir jo redusert, alt etter hva som er normalarbeidstiden pr. dag for kadetten.

2

Kan overtidsarbeid ombord regnes som kadett fartstid?

 

Alle timer jobbet ombord og som er en del av kadettopplæringen, regnes med. Men det settes jo en grense, og det er jo ganske enkelt at totalt antall timer en har lov å jobbe pr. døgn, ihht. arbeids- og hviletidsbestemmelsene ikke overstiges.

  3

Vil det være spesielle regler for kadett som er mønstret som matros/motormann.?

Skal bare reel opplæring telles?

Ingen endring på dette. En kadett kan være mønstret som matros eller motormann, så lenge opplæringsprogrammet følges og oppgavene i dette løses.  Merk at kadett mønstret som matros må ha fagbrev matros.

4

Har det nye regelverket tilbakevirkende kraft? Skal alle timer telles, også overtid?

Alle søknader som behandles etter 1. juli 2016 blir behandlet etter det nye regelverket. Dette selv om fartstid eller kadettid er opptjent før denne datoen. Med andre ord er ikke fartstid og kadett tid opptjent før 1. juli mindre verdt enn fartstid og kadett tid opptjent etter 1. juli.

5

Vil fortsatt «om bord og hjemreisedag» telle som fartstid

Etter det nye regelverket er det altså timer om bord som teller. Så etter denne beregningen så vil det jo bare være faktisk timer ombord i arbeid, som teller.

Dette betyr jo at det kun er eventuell faktisk arbeidstid om bord som disse dagene som blir å telle.

6

Kadetter på vanlig kadett kontrakt har 8 timer dag 6 dager i uken i sin kontrakt, men jobber i noen tilfeller overtid. Vil det være 8 timer pr dag som skal gjelde her?

Hva om de jobber overtid hele søndag

Alle timer jobbet ombord og som er en del av kadettopplæringen, regnes med. Men det settes jo en grense, og det er jo ganske enkelt at totalt antall timer en har lov å jobbe pr. døgn, ihht. arbeids- og hviletidsbestemmelsene ikke overstiges.

7

Må sommer kadett også registrere seg i Webcadet?

Ja, og sommerkadett må få godkjent fartstid om bord av rederi inklusiv å gjennomføre skipsfamilisering som et minimum.

8

Må webcadett benyttes for alle kadetter?

Alle kadetter bortsett fra kadetter som bare skal ha 1 måned fartstid for å løse sertifikat skal benytte godkjent opplæringsprogram(Webcadet)

9

Kan sommarkadett som ikke har fullført alle fag til nominert tid reise ut som kadett og få godkjent fartstid som kadett?

Kan kun ta den kadett tiden som er tillatt før bestått/fullført utdanning. Maks 60 8-timers dager er tillatt.

10

Er kadetter på fiskebåt regulert av tariff?

Nei, rederi står fritt til å forhandle frem lokale avtaler innenfor rammene i lovverket. Fiskebåt har laget anbefalinger som kan følges.

11

Er det mulig å være maskinkadett på fartøy med under 750 kw fremdriftsmaskineri?

I utgangspunktet nei, men det er mulig å sende en søknad til sjøfartsdirektoratet for spesifikke saker.
Send en e-post til kadett@marint.no  med fartøy info, eventuelt målebrev fra nedplombering og sertifikat til maskinist så vil vi hjelpe med en vurdering. 

12

Hva er kravene til instruktør for kadett?

Minimum sertifikat på det nivået kadetten skal løse.

 

13

Kan instruktør både vær instruktør og assessor for samme kadett?

Nei.

14

Må rederiet ha egen assessor i sine rekker eller på båten under hele opplæringen?

Nei, assessor kan hentes inn for å bedømme oppgavene når det er tid for det. Ekstern assessor kan benyttes. Det finnes ett assessor register i web cadet om ekstern assessor skal benyttes. Eventuelt kan de maritime skolene ofte være behjelpelige. 

15

Hvordan får rederi opprettet bruker i web cadet?

Hvis rederiet ikke har bruker, går rederiet inn på link http://marint.no/Kadett/Oppl%C3%A6ringsrederi-fart%C3%B8y/F%C3%A5-tilgang-til-Webcadet  

og laster ned, fyller ut og sender skjema "informasjon om rederi" å skjema "Avtale om bruk av Webcadet" til kadett@marint.no . Marint Kompetansesenter oppretter da bruker for rederi administrator og legger inn fartøy og instruktører på rederiet sin profil i Webcadett.

16

Hvordan får kadett tilgang i web cadet og til oppgaver?

Kadett må registrere seg og betale gebyr, fartstidsregistering og oppgaver blir tilgjengelig når et rederi har knyttet seg til kadett i webcadett.

17

Får kadetter lærlingkvote?

Nei lærlingkvote gjelder bare for lærlinger i fiske og fangst faget.

 18  Hvilken dekksoffiser klasse kan fiskeskipper klasse A være instruktør for? 

 D3

19  Hva er kravet til fiskebåt som skal ha dekkskadett?  Fartstid/kadettopplæring fra fiskefartøy med lengde over 15 meter, likestilles med fartstid/kadettopplæring ombord i andre typer fartøy.