Krav til rederi og fartøy

Krav til fartøy
For dekkskadett må fartøy være et sjøgående skip med størst lengde 15 meter eller mer. Med sjøgående skip menes det at det må være godkjent for fartsområde 3 eller høyere.

For maskinkadett må fartøy være et skip med framdriftskraft på 750 kW eller mer.

 

Krav til rederi
Det skal foreligge en arbeidsavtale med kadetten. Rederiet skal stille med opplæringsansvarlig på land (rederiadministrator), instruktør om bord og assessor. Dersom skipet ikke har assessor om bord, skal rederiet sende en av rederiets assessorer eller en ekstern assessor om bord når skipet ligger til kai. De ulike funksjonene ovenfor er beskrevet nærmere i et eget vedlegg i menyen til venstre «Kadettordningen».

 

Krav til Assesor 

For å vurdere og godkjenne kadettens kompetanse må du være assessor. Assessor må ha STCW-95 «Sertificate of Proficiency as Assessor» utstedt av Sjøfartsdirektoratet.

For å kunne søke assessor sertifikat må vedkommende ha:

  • Sertifikat på ledelsesnivå i fagfeltet bedømmelsen gjelder for (Dekksoffiser → D1, D2 eller fiskeskipper klasse A, Maskinoffiser → M1 eller M2)
  • Gjennomført godkjent opplæring i h.h.t. avsnitt A-1/6.6.3 i STCW koden (assessorkurs)


Assessor kan ikke være både instruktør og assessor for samme kadett. 

Det bør således være assessor på hvert skip som har kadett. Assessor kan da gjennomføre jevnlig assessment (bedømmelse). Dersom skipet ikke har assessor om bord, må rederiet sende en av rederiets assessorer eller en ekstern assessor om bord når båten ligger til kai.