Kompetanseutvikling i fiskeflåtenMarint Kompetansesenter har etter initiativ og forespørsel fra våre fiskebåtrederier satt i gang prosjektet "Kompetanseutvikling i fiskeflåten". Formålet er å i samarbeid med ekspertise fra næringa og andre, utvikle kurs/kompetanse opplegg for mellomledere som baser og produksjonssjefer. Det er et stort behov for flere mellomledere i flåten i dag. Prosjektet vil videre fokusere på å heve den generelle kompetansen for fiskere og bidra til å få "løfte" fagbrevet i Fiske og Fangst.

Kursene som utvikles vil være "piloter" og i stor grad baseres på E-læring. Dette vil medvirke til at det blir enklere for fiskere å delta (da mye kan tas når det passer hver enkelt). Ettersom dette er praktiske fag må nødvendigvis noe av undervisningen likevel legges opp med samlinger (oppmøte). Prosjektet er forankret i Møre og Romsdal, men "pilotene" som etter hvert blir utviklet kan lett overføres til andre regioner.

Prosjektet er et bredt samarbeid og er finansiert av Regional og næringsavdelinga i MR, FHF, Fiskebåt, Surofi, Norges Råfisklag, Fiskeflåten i MR og Marint Kompetansesenter. Det er sannsynlig at flere vil bidra til finansiering underveis eller i senere driftsfase.

Prosjektet ble oppstartet i oktober 2015 og har blitt ledet av Terje Molnes.

Sluttrapporten finner du her: Sluttrapport.pdf (16,47 MB)Varige samarbeisarenaer mellom skole og næringslivMarint Kompetansesenter har med støtte fra Utdanningsdirektoratet startet et arbeid for å skape varige samarbeidsarenaer mellom bedrifter og skoleverket. Marint Kompetansesenter har valgt å konsentrere oss om Fiskeredskap og Biomarin næring i denne omgang. Målsetting er å skape faste møteplasser for å diskutere rekruttering og fagbrevkompetanse. Det har underveis vært flere møter mellom bedriftene og skolene som er aktuelle innenfor de fagområder bedriftene opererer. Bedriftene må i samarbeid med oss i Marint Kompetansesenter legge litt mer tydeligere rammer på hvilke behov de vil få framover, slik at skolene (opplæringsmyndighetene) kan dimensjonere klassene etter disse. Møteplassene som er dannet i prosjektet er entydig positivt mottatt fra alle parter og vil videreføres etter at prosjektet er over.

 

Prosjektet avsluttes i desember 2015 og sluttrapporten vil legges ut her etter hvert.


Sluttrapport Samarbeidsarena 2016.docx (50,38 KB)Behov og metoder for rekruttering og kompetanseheving i MARIN næringMarint Kompetansesenter kjørte i gang prosjektet med støtte fra Regional og næringsavdelinga i Møre og Romsdal senhøsten 2014. Målsetting var å bidra til en samlet marin næring med kompetanse for å kunne bli "verdens fremste sjømatnasjon". I prosjektet var en av hovedoppgavene at Marint Kompetansesenter skulle koordinere tiltak, utvikle effektive løsninger og legge til rette for kompetanseheving i bedriftene og rederiene.

Prosjektet har bidratt til at bedriftene og rederiene har fått mer fokus på kompetanse. Det er et klart bilde at flere tar kontakt med Marint Kompetansesenter med spørsmål og ønsker om kompetanseheving. Marint Kompetansesenter har også fått utviklet metoder og løsninger som gjør at vi kan håndtere de over 120 bedriftene våre på en enda mer profesjonell og effektiv måte. Dette gjelder særdeles kurspåmelding og det nye verktøyet Webkadett. Vi mener at prosjektet har bidratt til en tettere og bedre dialog mellom marine bedrifter i Møre og Romsdal. Prosjektet ble avsluttet i november 2015
Ungdom velger oppdrettProsjektet "Ungdom velger oppdrett" ble satt i gang høsten 2012 og avsluttet i februar 2015. Hovedmålet var å få opprettet VG2 Akvakultur i Møre og Romsdal, et tilbud som ikke hadde vært mulig for ungdom å velge på lang tid. Prosjektet ble finansiert av Marint Kompetansesenter, Regional og næringsavdelinga i Møre og Romsdal, Oppdrettsnæringa samt en rekke leverandører til oppdrett.

Prosjektet ble en suksess og vi har i dag oppegående miljøer innen Akvakultur både på Fræna og Ålesund vg skole. Marint Kompetansesenter takker for samarbeidet. Les rapporten nedenfor.


Avsluttende rapport Ungdom Velger Oppdrett.docx (1,67 MB)