Aktuelle linker

Utdanningsdirektoratet http://www.udir.no
Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet har ansvaret for videregående opplæring, deriblant læreplaner i alle fag. Kompetanseboken i det enkelte lærefag hos Marint Kompetansesenter er utarbeidet ut fra læreplanen i faget.

 

Sjøfartsdirektoratet http://www.sjofartsdir.no
Sjøfartsdirektoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet. Direktoratet er forvaltnings- og myndighetsorganet for arbeidet med sikkerhet på norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy i norske havner.

Fiskeridirektoratet http://www.fiskeridir.no
Fiskeridirektoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Direktoratet gir råd til departementet om hvordan fiskeri- og akvakulturnæringen bør forvaltes, og kontrollerer at lover og regler blir fulgt. Arbeidet til direktoratet er hovedsakelig delt inn i tre områder: havressurser, akvakultur, marin arealforvaltning

 

www.utdanning.no og http://www.studie.no
Her finnes informasjon om både videregående-, fagskole-, universitet- og høyskole utdanning.

 

http://www.vilbli.no
Her finnes informasjon om videregående utdanning, ulike utdanningsprogram, yrker denne utdanningen fører frem til, samt en oversikt over skoler som tilbyr utdanningen.

 

http://www.fagskoleopptak.no
Her finnes informasjon om fagskoler, oversikt over skoler, fagretninger, søknadsprosessen og opptakskrav.

 

http://www.samordnaopptak.no
Her finnes informasjon om universitet og høyskoler, oversikt over utdanningsinstitusjoner, fagområder/ studieretninger, søknadsprosessen og opptakskrav.

 

http://www.nokut.no
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) godkjenner og føre tilsyn med institusjoner og utdanninger på fagskole- og høyere utdanningsnivå (universitet og høyskoler) samt godkjente utenlandske utdanninger ut fra nasjonale og internasjonale standarder. I tillegg vurderer og godkjenner NOKUT enkeltpersoners utenlandske høyere utdanning.