Lønn

Lærlinger har krav på lønn. Dersom lærebedriften har inngått tariffavtale, har lærling rett til tariff festet lærling lønn. Dersom arbeidsforholdet ikke er regulert gjennom tariffavtale, skal lønn og arbeidstid angis i arbeidsavtalen. 
I første delen av læretiden er det mest opplæring og på slutten er det mest verdiskaping. Derfor er det gjerne mindre lønn på begynnelsen enn på slutten av læretiden. 
For mer informasjon om lønnsvilkår viser vi til linken: marint.no (er lærling)


Lærlinger på fiskefartøy

Lærling lønn på fartøy som er medlem i Norges Fiskarlag:
1 året: 0,4 lott
2 året: 0,6 lott
Ved 3 og/ eller 4 årig utdanningsløp blir lønnen 3 året: 0,75 lott og 4 året: 1,0 lott.

Medlemmer i Norges Fiskarlag er både kystbåter og store havfiskefartøy.

Lærlinglønn på fartøy som er medlem i Fiskebåt:
Lærlingens lønn er beskrevet i tariff mellom Fiskebåt og Norsk Sjømannsforbund § 28.
I henhold til tariffen mellom Fiskebåt og Norsk Sjømannsforbund kan ikke et fartøy bemannes med mer enn 2 halvlottinger og/ eller lærlinger per skift. 
I henhold til tariffen mellom Fiskebåt og Norsk Sjømannsforbund skal lærlinger ha dreiende hyre, det vil si utbetaling hver måned med tanke på 1:1 ordning. 
Lærlingens arbeidstøy dekkes av rederiet. 
I følge tariff for 2014 som fremdeles gjelder:
Første læreår/ praksisår: 13.429 kr/ mnd. 
Andre læreår/praksisår: 18.594 kr/ mnd.
NB! Det skal ikke betales feriepenger på disse satsene. 


NB! Hyresatsene ovenfor er basert på 12 timers arbeidsdag man - søn. Arbeid utover dette skal godtgjøres med overtidsbetaling. Lærlinger som arbeider utover 12 timer per dag skal ha overtidsbetaling på 147 kr pr time (denne satsen er inklusiv feriepenger). 
Arbeidstiden i hele liggedøgn i havn, d.v.s. når skipet er fortøyd, er 8 timer, og skal ikke legges etter kl. 17.00. Arbeid utover 8 timer pr. dag mandag t.o.m. lørdag betales med et tillegg på 50 %. Arbeid på søndag betales med et tillegg på 100%.
Lærlingens arbeid i tilknytning til turens start og avslutning skal inngå som en del av den ordinære turen og betales med vanlig hyre etter § 28. Rett til overtidsbetaling har lærlingen først når han jobber mer enn 8/12 timer innenfor ett døgn. 
I tariffen står det: «Dersom lærlingen utfører arbeid som faller utenfor arbeidsplikten og sin ordinære 1:1 turnusordning, betales det kr. 147 pr. time.» 1:1 ordning er hovedregelen, men det er ikke noe i veien for å gjøre fravik fra dette dersom driftsmønsteret tilsier det. Det sentrale for lærlingen er at de får en månedlig utbetaling, og denne er basert på at de skal være om bord seks måneder i løpet av året. Videre må arbeidet være innenfor lærlingens arbeidsplikt. Lærlingens arbeidsplikt er ikke klart definert i tariffen, men i henhold til fagplanen skal lærlingen ha opplæring i både drift og vedlikehold. Det er derfor ikke unaturlig at lærlingen deltar på verkstedopphold, men det er samtidig klart at adgangen til å sette fiske og fangst lærlinger i arbeid mens fartøyet er i land uten ekstrabetaling, er mer begrenset enn for motormann (og matros) lærlinger. 
Medlemmer i Fiskebåt er den norske havfiskeflåten.


Andre lærlinger

Du skal normalt ha 1 ordinær årslønn i løpet av 2 år. Lærlingens lønn utgjør en prosentandel av ordinær lønn for nyansatte fagarbeidere i bedriften. Prosentandelen kan variere noe det enkelte halvår avhengig av bransje og fagområde.
Hovedmodell:
1 halvår:              30 %
2 halvår:              40 %
3 halvår:              50 %
4 halvår:              80 %

Overtid
Som lærling er du arbeidstaker i bedriften med rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Dette gjelder også overtid. 
Jobber du overtid har du rett til overtidsbetalt. Noen bedrifter lønner etter lærling tariffen, mens andre lønner etter den tariffen ufaglært arbeidskraft har når de arbeider overtid. Her finnes ingen regel.


Lærekandidater

Lærekandidater lønnes som regel på samme måte som lærlingen, men da ut fra årslønnen til hjelpearbeidere eller assistenter i stedet for fagarbeidere.