Tilskudd for lærlinger

Lærling tilskudd fra fylkeskommunen

Alle bedrifter som har lærlinger/lærekandidater med henholdsvis godkjent lærekontrakt/ opplæringskontrakt får tilskudd. Dette tilskuddet må lærebedriften ikke søke om. Satsene blir fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Tilskuddet betales ut 2 ganger pr år for periodene 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. desember. Fylkeskommunen utbetaler lærlingtilskuddet til Marint Kompetansesenter som fordeler tilskuddet videre til lærebedriftene som har hatt lærlinger i perioden. Nye satser fra 01. januar 2018

 

 Satser for 2018 (pr lærling) gjelder fra 01.01      Pr år   Pr måned
 Basistilskudd I (lærling med ungdomsrett)     76.526 (38.263)      6.377 (3.188)         
 Basistilskudd II (lærling uten ungdomsrett)  59.811 (29.905)  4.984 (2.492)


Generalforsamlinga i MKS har for året 2018 bestemt at fordelingen av lærlingtilskudd skal være 50/50 til henholdsvis MKS og lærebedrift. Satsene i parentes er andelen som går til lærebedrift.

Det er mulig å søke om ekstraordinært tilskudd fra fylkeskommunen til lærebedrifter som tar inn lærlinger/ lærekandidater med særskilte behov. Kontakt Marint Kompetansesenter – avd. Opplæringskontoret, dersom dette er aktuelt for din bedrift.

Tilskudd fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse gir tilskudd for norske lærlinger og kadetter. På www.snmk.no  får du informasjon om hvordan du søker om tilskudd til opplæringsstillinger, regler om tildeling av tilskudd, tilskuddssatser og vedlegg som skal benyttes.

Rederiene søker etterskuddsvis 2 ganger per år.

  • Søknadsfrist for tilskudd til opplæringsstillinger for 1. halvår (januar – juni) er 1. september. Utbetaling av tilskudd er oktober/november.
  • Søknadsfrist for tilskudd til opplæringsstillinger for 2. halvår (juli - desember) er 1. mars. Utbetaling av tilskudd er april/mai.

Marint Kompetansesenter kan ta på seg arbeidet med å søke om tilskudd fra SNMK, for rederier som ønsker dette. Søknad inklusiv revisorbekreftelse koster kr. 1.500 pr. lærling/ kadett. Marint Kompetansesenter må da ha oversendt en bekreftelse på antall sjødager for hver enkelt kandidat og arbeidsavtale.

Send opplysninger til kurs@marint.no.